7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntien tiedolla johtamisen (MaTi) -hankkeessa, maakuntien tietomallityön aikana, selvitettiin yhdessä julkisen sektorin eri sidosryhmien kanssa sitä, mitkä asiat haittaavat tiedolla johtamisen tavoitteiden saavuttamista organisaatioissa. Viikon luku seitsemän on laadullisen ja määrällisen selvityksen, kuten haastattelujen ja kyselytutkimuksen, perusteella löydettyjen asiakokonaisuuksien, niin sanottujen pullonkaulojen, lukumäärä. Havaitut asiakokonaisuudet rajoittavat tiedolla johtamisen etenemistä ja potentiaalin hyödyntämistä – ja saattavat jopa pysäyttää mahdollisuuden toimia tieto-ohjautuvasti. Seuraavaksi esitellään nämä seitsemän asiakokonaisuutta.

1) Datan saatavuus
Arviolta 30% asiantuntijan työajasta kuluu tällä hetkellä tiedon etsimiseen tai heikkolaatuiseen datan puhdistamiseen, sillä tiedon koetaan olevan palasina eri datajärjestelmissä ja raporteilla. Tästä syystä tieto ei anna täyttä ymmärrystä halutusta aiheesta, jalostu tai ole uskottavasti vertailtavissa eri organisaatioiden kesken.

2) Siilot
Datan saatavuusongelmien keskeinen syy on siiloista lähtevä ajattelu. Jotta tieto voi olla julkishallinnon yhteinen voimavara, organisaatiokeskeisestä ajattelusta olisi hyvä siirtyä datakeskeiseen ajatteluun. Tässä onnistuakseen julkishallinnon täytyy tehostaa verkostoissa toimimista sekä yhteisten rajapintojen hyödyntämistä.

3) Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus
On huomattu, että organisaatiot ovat keskittyneet kehittämään omia toimintatapojaan tietojohtamiseen liittyen. Tiedon hyötykäyttö ei kuitenkaan onnistu, jos eri toimijoiden tuottama tieto on keskenään erimuotoista. Uusien palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen tulevat kalliiksi, jos ongelmat yhteensopivuudessa- ja toimivuudessa estävät datan hyödyntämisen.

4) Tietojohtamisen osaaminen
Organisaatiossa tulee tietää, mitä tietojohtamisella tavoitellaan, mitä tehtäviä siihen liittyy, millä aikataululla tehtäviä hoidetaan ja kuinka kokonaisuutta ohjataan. Tällä hetkellä tukea tietojohtamiseen liittyviin työtehtävien suorittamiseen on tarjolla liian vähän.

5) Tietotarpeisiin vastaaminen
Tietoarkkitehtuurista on puuttunut kokonaiskuva siitä, mikä tieto julkishallinnolle on olennaista. Tämä johtuu siitä, että tietotarpeita ei ole juuri aiemmin kartoitettu. Tietotarpeita on rajaton määrä ja uusia havaitaan jatkuvasti, joten niiden seuraamiseksi tarvittaisiin keskitetty malli.

6) Kehittämisen epävarmuus
Tietojohtamisen tahtotilaan halutaan vastata, mutta valmisteluvaihe on kestänyt kauan eikä tietojohtamisen arjessa näkyviä uudistuksia ole saatu riittävästi etenemään. Nämä tekijät ovat johtaneet epävarmuuteen, joka aiheuttaa monenlaisia tiedon ja sen hallinnan laatuongelmia.

7) Laatu ja ennakointi
Datan laadun koetaan olevan riittämättömällä tasolla ja tiedon hyötykäytön tavoista lapsenkenkiin on jäänyt etenkin ennakointi. Mitä pidemmälle heikkolaatuinen data tietoprosesseissa kulkee, sitä enemmän dataan kohdistuu erilaisia käsittelyjä sekä käyttöä, joiden toimivuutta heikko laatu haittaa. Esimerkiksi päätösten teko sekä toiminnan tehokkuus kärsivät laatuongelmista. Matkaa tavoitetilaan, jossa puhtaasta tiedosta tuotetaan puhtaita analyyseja, on vielä paljon.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.