Valtiokonttorin analysointipalvelu 2018

#Tietokiri-hanke on nyt saavuttanut puolivälin. Valtiokonttorin analysointipalvelu on yksi #Tietokirin toimijoista, joka tuottaa analyyseja valtion konserniohjauksen ja virastojen tarpeisiin.

Vuonna 2018 analyyseja tehtiin kokeilevalla otteella monipuolisesti erilaisille virastoille. Tehdyt analyysit jakautuivat vertaileviin, selittäviin ja ennakoiviin analyyseihin, ja keskeisiä aihepiirejä olivat henkilöstö ja talous. Virastojen asiakastarpeissa painottuivat työtyytyväisyyteen ja sairauspoissaoloihin liittyvät tutkimuskysymykset. Analysointipalvelun kokeilevaa toimintaa kuvastavat erityisesti ennakoivat analyysit. Vuoden aikana toteutettujen analyysien myötä saimme kasvatettua ymmärrystämme erilaisten toimeksiantojen vaatimuksista ja virastojen tarpeista. Asiakasvirastoissa tehdyt analyysit koettiin hyödyllisinä, ja saimme niistä erinomaista palautetta (casepalautteiden keskiarvo: 4,7/5,0). Analyysien tekemisen ohella kehitimme ”Lainaa analyytikko päiväksi” -konseptia yhdessä data‑ ja analytiikkaosaajien verkoston kanssa.

Vuonna 2019 tavoitteenamme on valtion konserniohjausta tukevien analyysien tuottaminen. Jatkamme virastokohtaisten pilottien tekemistä ja ”Lainaa analyytikko päiväksi” -konseptin kehittämistä, jotta analytiikkaosaamista saadaan jaettua valtionhallinnon sisällä. Lisäksi tiivistämme yhteistyötä muiden valtion konsernitoimijoiden ja erityisesti Palkeiden kanssa, jotta Tietokirin analysointipalvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin tiedolla johtamisen tarpeisiin valtionhallinnossa.

Analyysit

Kasvanut tiedon määrä tarjoaa tukea päätöksentekoon enemmän kuin koskaan. Voimme entistä tehokkaammin tuottaa organisaatioiden kannalta relevanttia vertailutietoa ja tunnistaa kehityskohteita. Havaittujen ilmiöiden selittäminen ja syy-seuraussuhteiden havaitseminen on helpompaa, kun dataa on saatavilla runsaasti. Ilmiöiden ymmärtäminen puolestaan auttaa löytämään haasteiden todelliset juurisyyt. Vallitsevien ilmiöiden ennakoinnin avulla on mahdollista parantaa päätöksenteon pitkäjänteisyyttä, resurssien allokaatiota ja riskienhallintaa.

Analysointipalvelun vuonna 2018 tekemät analyysit voidaan erotella vertaileviin, selittäviin ja ennakoiviin analyyseihin.

Vuonna 2018 Valtiokonttorin analysointipalvelu tuotti 50 analyysia, joista 18 oli vertailevia, 17 selittäviä ja 7 ennakoivia. Analyyseista 30 käsitteli henkilöstöhallintoa ja 12 taloutta. Lisäksi data-analyytikot esittelivät analyysitoimintaa erilaisissa tilaisuuksissa sekä toimivat kouluttajina HAUS:n järjestämissä koulutuksissa.

Yllä oleva puukartta havainnollistaa analysointipalvelun työmäärän allokointia vuonna 2018. Kuvaajassa ei ole otettu huomioon pienimpiä ad hoc -analyyseja. Analysointipalvelun suurimpia asiakkaita olivat Valtiokonttorin eri toimialat ja valtiovarainministeriö, joiden toimeksiannot liittyivät pääasiassa konsernitietojen analysointiin.

 

Vertailevat

Vertailevat analyysit sisältävät tavallisesti tietojen yhdistelyä useista eri lähteistä, erilaisten tunnuslukujen ja mittarien luontia ja tiedon visualisointia. Toteutimme muun muassa Power BI -työkalun valtion henkilöstö- ja taloushallinnon tuottavuusseurantaan. Keräsimme myös yhteen tietoja oikeusministeriön työnantajavirastojen panostuksista työterveyshuoltoon, työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyvistä maksuista sekä tapaturma- ja sairauspoissaolojen kustannuksista. Yhdistetyistä tiedoista koostimme koko hallinnonalan kattavan vertailun menetettyjen työpanosten kustannuksista.

Laadimme myös kaksi jatkuvaa selvitystä: Valtion henkilöstökertomus 2017 ja Valtion maksullinen toiminta 2017.

Selittävät

Vuoden 2018 selittävät analyysit käsittelevät pääosin työhyvinvointia. Analysointipalvelu on tuottanut eri virastoille useita analyyseja, joissa tarkasteltiin erilaisten tekijöiden vaikutusta erityisesti lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Sairauspoissaoloanalyysien ansiosta henkilöstöhallinnolla on enemmän tietoa lyhyisiin sairauspoissaoloihin vaikuttavista tekijöistä.

Erilaiset VMBaro-henkilöstökyselyyn liittyvät toimeksiannot olivat toinen analysointipalvelun suosituista selittävistä analyyseista. Faktorianalyysin avulla tiivistimme suuren osan koko valtion VMBaro-kyselyn tuloksista. Lisäksi hyödynsimme kyselyn tuloksia esimerkiksi sairauspoissaoloanalyyseissa.

Työympäristömuutoksen vaikutusarviossa arvioimme työympäristömuutoksen vaikutuksia koettuun työtyytyväisyyteen ja työssä suoriutumiseen.

Ennakoivat

Viime vuoden aikana toteutetut ennakoivat analyysit olivat luonteeltaan kokeellisia, ja yhteistyötä tehtiin muun muassa Syyttäjälaitoksen, Tullin sekä VM:n kansantalousosaston kanssa.

Syyttäjälaitos toi syksyn aikana ilmi tarpeen ennakoida resurssitarpeita erityisesti vaativien rikosasioiden osalta. Tavoitteenamme on yhteistyössä syyttäjälaitoksen kanssa tuottaa dataan perustuvaa relevanttia vertailutietoa syyttäjälaitoksen resursseista ja rikosasioiden käsittelyistä. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä ennustamaan vaativien rikosasioiden kehittymistä alueittain.

Tullin kanssa järjestetyssä tapaamisessa saimme toimeksiannon rajaliikennemäärien ennakointiin liittyen. Rajaliikenteen osalta ennustemallin kehittäminen jatkuu vuonna 2019 päivittäisen rajaliikenteen osalta. Tullin intresseissä on myös kehittää analytiikkaa edelleen lento- ja laivaliikenteen analysoinnin osalta.

Valtiokonttorin sisäisiin tarpeisiin tehtiin budjettisuunnittelun tueksi ennusteita Valtiokonttorin toimintamenoista ja -tuloista vuodelle 2019 sekä muun muassa EU-komission ylläpitämän tilin saldomuutoksista.

Aloitimme pilotoimaan VM:n kansantalousosaston tarpeisiin valtion tulo- ja menoennusteiden ”nowcasting”-mallia, joka pystyisi tarjoamaan lyhyen aikavälin ennusteita valtion tulojen ja menojen kehityksestä. Kansantalousosaston mukaan lyhyen aikavälin ennustaminen on hyödyllistä varsinkin vuoden vaihteessa, jolloin keskuskirjanpidon tiedot päivittyvät useiden kuukausien viiveellä.

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Hän vastaa siitä, että substanssiin liittyvät kysymykset ja koneäly kohtaavat. Juho toimii data-analyytikkona Valtiokonttorin analysointipalvelussa. Datan gigatavujen kasvaessa hymy on herkässä, erityisesti Juholla.