Hallituksen esitys lausuntokierroksella – Valtiokonttorin ja Palkeiden toimintaan esitetään muutoksia

Osana Tietokiriä on tiedolla johtamisen edistämiseksi valtiovarainministeriössä valmisteltu hallituksen esitystä, jolla ehdotetaan Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintaan muutoksia. Hallituksen esitys on lausuntokierroksella lausuntopalvelu.fi-sivustolla perjantaihin 29. marraskuuta saakka.

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö

Nyt ehdotettujen muutosten tavoitteena on edistää tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa. Muutoksilla mahdollistettaisiin yhteisten palveluntuottajien rekistereissä olevan tiedon hyödyntäminen valtiolla osana toiminnan kehittämistä, ohjaamista ja johtamista.

Valmistellussa hallituksen esityksessä ehdotetaan Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toimintaan muutoksia. Molemmille toimijoille ehdotetaan uutta analysointi- ja raportointipalvelutehtävää ja sen edellyttämää tiedonsaantioikeutta. Suunnitellussa toiminnassa Valtiokonttori keskittyisi valtion kokonaisetua tavoitteleviin ja skaalattaviin toimeksiantoihin, kun taas Palkeet puolestaan palvelisi virastoja etenkin toimialansa tietojen avulla.

Lainmuutoksella säädettäisiin, että Palkeet ja sen asiakkuuteen velvoitetut asiakkaat sekä eräät muut asiakkaat, kuten eduskunta ja sen yhteydessä toimivat virastot, olisivat yhteisrekisterinpitäjiä. Laissa määriteltäisiin jatkossa yhteisrekisterinpitoon liittyvät tehtävät ja vastuut.

Valtiokonttoria ja Palkeita koskeviin pykäliin muutosta olisi tulossa vain vähän, mutta esityksen perusteluissa on pyritty taustoittamaan asiaa laajemmin etenkin suunniteltujen analysointi- ja raportointipalvelutehtävien ja siinä käytettävien tietojen sekä henkilötietojen, tietosuojan ja tietojenkasautumisvaikutusten osalta. Mainittujen asioiden hoitamisessa on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä etenkin turvallisuussektorin kanssa.

Yhdessä valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä yhdessä Valtiokonttorin ja Palkeiden kanssa vuoden 2019 aikana. Valmistelussa on hyödynnetty mm. valtiovarainministeriön eri osastojen, valtioneuvostonkanslian, sisäministeriön sekä valtioneuvoston tietosuojavastaavien verkoston asiantuntemusta. Myös tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa käytiin asiaa läpi jo valmisteluvaiheessa.

Lakiesitys on nyt avoimesti lausuntokierroksella Lausuntopalvelu.fi-sivustolla marraskuun loppuun (perjantaihin 29.11. saakka). Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2020.

Lue lisää:

Lisätietoja hallituksen esityksestä antavat:

finanssineuvos Markus Siltanen, puh. 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, puh. 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

Avainsanat:

Tietoa kirjoittajasta: